Nosacījumi čarteram bez apkalpes

1. Maksājums

Klienta pienākums ir nekavējoties samaksāt 50% no kopējās nomas summas, balstoties uz aptuvenajām izmaksām, kas tiek nosūtītas klientam. Savukārt atlikums ir jāsamaksā 4 nedēļas pirms rezervācijas datuma. Maksājums tiek veikts skaidrā naudā (KN), ar bankas pārskaitījumu vai kredītkarti. Klienta pienākums ietilpst arī iesniegt apkalpes sarakstu, kā arī kapteiņa licences un VHF radio operatora sertifikāta kopiju 4 nedēļas pirms rezervācijas datuma.

2. Uzturēšanās izmaksas

Cena, kura norādīta cenrādī, ietver arī klienta uzturēšanās servisa izmaksas. Cenā nav iekļautas degvielas izmaksas. Izvēlētā laiva tiks nodota klienta rīcībā ar pilnu degvielas un ūdens bāku, tīra un pilnā darba kārtībā, sagaidot, ka klients to atgriezīs tieši tādā pašā stāvoklī.

3. Laivas izņemšana

Pakalpojuma nodrošinātāja pienākums ir, pirmkārt, nodrošināt uzturēšanās pakalpojumus uz laivas noteiktajā vietā un laikā, kad tā ir pilnā darba kārtībā. Ja pakalpojuma sniedzējs, neskatoties uz iemesliem, nespēj nodrošināt pieeju laivai klienta noteiktajā vietā un laikā, klients drīkst pieprasīt kompensāciju no samaksātās summas par tām dienām, kuru laikā viņam bija liegts uzturēties laivā. Ja pakalpojuma sniedzējs nav spējīgs nodrošināt pieeju konkrētajai laivai norunātajā vietā 24 stundu laikā vai piedāvāt līdzīgu vai labāku laivu, klientam ir tiesības anulēt līgumu vai pieprasīt summu, kas ir vienāda ar ikdienas uzturēšanās izmaksām uz laivas, reizinot to ar dienu skaitu, kuru laikā viņam bija liegts uzturēties laivā. Pārējās tiesības uz kompensāciju ir izslēgtas. Klienta pienākums, uzreiz pēc laivas savākšanas, ir apstiprināt, ka laiva ir pilnā darba kārtībā un tajā ir viss nepieciešamais ekipējums, kas arī jāatzīmē īpašā pārbaudes sarakstā. Potenciālās sūdzības ir jāizsaka pirms brauciena uzsākšanas, un klients nav tiesīgs pieprasīt zemāku cenu par trūkumiem, kas netika pamanīti laivas savākšanas laikā. Klienta pienākums ir atgriezt laivu noteiktajā vietā un laikā. Ja laiva tiek atgriezta ar nokavēšanos vai citā lokācijā, klientam ir pienākums samaksāt summu, kas vienāda ar vienas dienas uzturēšanās izmaksām (par pirmajām 3 nokavētajām stundām), vai 3 dienu uzturēšanās izmaksas (kavēšanās, kas pārsniedz 3 stundas), kā arī papildus izmaksas, kas radītas pakalpojuma sniedzējam par kavēto laivas nodošanu. Vienīgais gadījums, kad novēlota laivas nodošana tiek attaisnota, ir tad, ja iemesls nav klienta rīcības rezultāts, tomēr tādā gadījumā nekavējoties ir jāziņo pakalpojuma sniedzējam.

4. Apdrošināšana

Katra laiva ir apdrošināta pret trešās puses zaudējumiem (obligātā apdrošināšana). Pilnībā aptverošā apdrošināšana sedz visus zaudējumus ar franšīzi 1000-2000 eiro apmērā (atkarībā no apdrošināšanas polises un laivas vērtības). Laivas izņemšanas laikā, klientam ir jāatstāj drošības depozīts 1000-2000 eiro vērtībā, ko var izdarīt maksājot skaidrā naudā vai ar kredītkarti. Drošības depozīts tiks pilnībā atgriezts, kad laiva tiks nogādāta atpakaļ ostā noteiktajā laikā un tādā pašā stāvoklī, kā tā tika izņemta. Drošības depozīts ir jāmaksā arī gadījumā, ja līdz ar laivu tiek nolīgti arī kapteiņa pakalpojumi. Bojājumus, kurus sedz apdrošināšana, bet par kuriem netiek nekavējoties ziņots apdrošinātājam, netiks atzīti saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Šādā gadījumā klients pats uzņemas atbildību un pilnībā sedz izmaksas, kas radušās par novēlotu bojājama paziņošanu. Buras bojājumi nav apdrošināti un izmaksas ir klienta atbildībā, ja vien buras bojājums nav saistīts ar masta bojājumu.

5. Klienta atbildība

Jebkura rīcība vai nolaidība no klienta puses, par ko pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, un ietver materiālu vai kriminālu atbildību, ir jākompensē no klienta puses, kā viņa paša neuzmanība. Klients jo īpaši ir atbildīgs gadījumā, ja laiva tiek konfiscēta no valsts varas pārstāvju puses, kādas nelikumīgas darbības rezultātā. Attiecībā uz bojājumiem vai negadījumiem, klienta pienākums ir pierakstīt notikumu secību un iegūt apstiprinājumu no kapteiņa, ostas pārvaldnieka, ārsta vai kāda cita kompetenta pārstāvja. Vienlaicīgi klientam ir jāziņo pakalpojuma sniedzējam. Turklāt klienta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojuma sniedzējam un kompetentajām iestādēm, ja laiva pazūd, ja klients nav spējīgs ar to burāt un ja laiva tiek viņam atņemta vai nozagta vai iestājies burāšanas pasākumu aizliegums no valsts varas iestādēm vai kādas citas trešās personas. Izmaksas, kas rodas no zaudējuma vai kaitējuma nodarīšanas laivai ir jāsedz klientam, ko pakalpojuma sniedzējs atskaita no drošības depozīta summas. Klienta pienākums ir katru dienu pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni. Bojājumi, kas radušies dēļ dzinēja eļļas vai ūdens zemā līmeņa, nav apdrošināti, un bojājumu izmaksas tiks atskaitītas no klienta. Zemūdens laivas daļas bojājumi, kas prasa pārbaudi, arī tiks iekasētas no klienta. Arī ārējā motora bojājumi nav apdrošināti un jebkādi kaitējumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ, tiks iekasēti no klienta

6. Klienta pienākumi

Klienta pienākums ir burāt tikai Horvātijas teritoriālajos ūdeņos, un jebkurš izņēmums pieprasa speciālu rakstisku atļauju. Klients apsolās neiznomāt un neaizdot laivu citai personai, nepadalīties ar to regatēs un neizmantot laivu komerciāliem nolūkiem vai profesionālajai zvejai. Diennakts tumšajā laikā klients apsolās burāt tikai drošos laikapstākļos, kā arī ievērot muitas un citus saistošos normatīvos aktus. Klients apsolās saglabāt kuģa žurnālu noteiktajā kārtībā un rīkoties ar laivu, tās inventāru un aprīkojumu uzmanīgi. Klientam ir jādeklarē viņa īpašumā esošās atļaujas darbam ar kuģi/laivu, vai jāapliecina, ka laivas kapteinis ar atbilstošo licenci tiks galā ar laivas vadību.

7. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības atteikties no līguma līdz 15 dienām pirms čartera perioda sākuma. Šādos gadījumos pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atgriezt visu naudu, ko klients samaksājis par čartera periodu.

8. Čartera atcelšana

Ja klients, jebkādu iemeslu dēļ, nespēj un uzsākt uzturēšanos uz laivas, viņš drīkst brīvi atrast citu personu, kas pārņems viņa tiesības un pienākumus, ar iepriekš iegūtu parakstītu pakalpojuma sniedzēja piekrišanu. Ja klients nespēj atrast aizvietotāju, pakalpojuma sniedzējs patur:

  • 10% no kopējās summas, par brauciena atcelšanu pēc rezervācijas (netiek atgriezta)
  • 30% no izmitināšanas pakalpojuma cenas, par brauciena atcelšanu, kas izdarīta līdz 2 mēnešus pirms brauciena uzsākšanas
  • 50% no izmitināšanas pakalpojuma cenas, par brauciena atcelšanu, kas izdarīta līdz 1 mēnesim pirms brauciena uzsākšanas
  • 100% no izmitināšanas pakalpojuma cenas, par brauciena atcelšanu, kas izdarīta mazāk kā mēnesi pirms brauciena uzsākšanas

9. Pretenzijas

Pakalpojuma sniedzējs ņems vērā tikai tās pretenzijas, ko klients iesniegs rakstiskā veidā pēc laivas nodošanas ostā un kas tiks personīgi parakstītas gan no klienta, gan no pakalpojuma sniedzēja puses.

10. Atbildīgā kompetence

Gadījumā, ja rodas strīdi vai domstarpības starp pakalpojuma sniedzēju un klientu, tiks meklēts mierīgs atrisinājums. Ja tas nebūs iespējams, tad gadījuma izskatīšana atradīsies Splitas Tiesas kompetencē.